Captain Jason M. Dahl Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
The Dahl Front Office hours are Monday - Friday from 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Español Việt Nam
Panda Post » October 22, 2022 Costume Parade-Dahl

October 22, 2022 Costume Parade-Dahl

Costume Parade on October 31, 2022  

 1:15-1:45 p.m. Primary (1st - 3rd) Parade

1:45-2:15 p.m. Upper (4th-6th) Parade

Student Costume Guidelines

 • No masks (other than face masks) to be worn so that we visibly can ID/know who students are

 • No costumes with weapons, blood, violence or gore

 • Students wear their uniforms to school and will be given time to put their costumes on over their uniforms before the parade begins

 • Students must wear closed toed shoes

 • Students must stay with their class the whole time 


Safety Protocols

 • Face masks only encouraged (no full face masks for safety and identification purposes)

 • Hand sanitizer before/after parade

 • Visitors are allowed but must stay behind their student’s class. We do ask that families please limit visitors to no more than 4 if possible. Visitors will be asked to sign in when entering campus through the front office. 

 • Families will get visitor protocols information sent on Parent Square on Monday, October 24, 2022

 • After the parade, visitors must leave campus. 

 • Students are to walk using “Zombie Arms” meaning an arms-length away from the student in front of you as much as  possible

 • Seating chart for classes to sit when it is not their turn to parade around the playground

 • Mrs. Q, Student Leadership Team & Safety Patrol to help monitor and support during the Costume Parade

 Classroom/Parties Guidelines:   Limit to 30 minutes

 • All snacks must be pre-packaged and store bought

 • Be mindful of students who do not celebrate seasonal events and provide alternatives


Desfile de disfraces el 31 de octubre de 2022

 13:15-13:45 Desfile de Primaria (1° - 3°)

13:45-14:15 Desfile Superior (4to-6to)


 • Pautas de disfraces para estudiantes:

 • No se deben usar máscaras (aparte de las máscaras faciales) para que podamos identificar/saber quiénes son los estudiantes

 • No disfraces con armas, sangre, violencia o gore.

 • Los estudiantes usan sus uniformes en la escuela y se les dará tiempo para ponerse sus disfraces sobre sus uniformes antes de que comience el desfile.

 • Los estudiantes deben usar zapatos cerrados

 • Los estudiantes deben permanecer con su clase todo el tiempo.

 • Protocolos de seguridad:

 • Solo se recomiendan máscaras faciales (no máscaras faciales completas por motivos de seguridad e identificación)

 • Desinfectante de manos antes/después del desfile

 • Los visitantes están permitidos, pero deben permanecer detrás de la clase de su estudiante. Les pedimos a las familias que limiten las visitas a no más de 4 si es posible. Se les pedirá a los visitantes que se registren cuando ingresen al campus a través de la oficina principal.

 • Las familias recibirán información sobre los protocolos para visitantes en Parent Square el lunes 24 de octubre de 2022

 • Después del desfile, los visitantes deben abandonar el campus.

 • Los estudiantes deben caminar usando "Zombie Arms", es decir, a la distancia de un brazo del estudiante frente a usted tanto como sea posible.

 • Diagrama de asientos para que las clases se sienten cuando no es su turno de desfilar por el patio de recreo

 • Sra. Q, Equipo de Liderazgo Estudiantil y Patrulla de Seguridad para ayudar a monitorear y apoyar durante el Desfile de Disfraces

 •  Pautas para el salón de clases/fiestas: límite de 30 minutos

 • Todos los refrigerios deben estar preempacados y comprados en la tienda.

 • Tenga en cuenta a los estudiantes que no celebran eventos de temporada y ofrezca alternativas

Diễu hành trang phục vào ngày 31 tháng 10 năm 2022

 1: 15-1: 45 p.m. Diễu hành chính (1 - 3)

1: 45-2: 15 chiều Thượng (4-6) Diễu hành

 • Hướng dẫn Trang phục Học sinh:

 • Không đeo khẩu trang (trừ khẩu trang) để chúng ta có thể dễ dàng nhận dạng / biết học sinh là ai

 • Không có trang phục có vũ khí, máu me, bạo lực hoặc máu me

 • Học sinh mặc đồng phục đến trường và sẽ có thời gian để mặc trang phục lên trên đồng phục trước khi cuộc diễu hành bắt đầu

 • Học sinh phải đi giày bít mũi

 • Học sinh phải ở lại với lớp học của họ suốt thời gian


 • Các giao thức an toàn:

 • Chỉ khuyến khích sử dụng khẩu trang (không có khẩu trang toàn mặt vì mục đích an toàn và nhận dạng)

 • Nước rửa tay trước / sau khi diễu hành

 • Khách đến thăm được phép nhưng phải ở sau lớp học của học sinh. Chúng tôi yêu cầu các gia đình vui lòng giới hạn khách đến thăm không quá 4 người nếu có thể. Du khách sẽ được yêu cầu đăng nhập khi bước vào khuôn viên trường thông qua văn phòng phía trước.

 • Các gia đình sẽ nhận được thông tin về giao thức dành cho khách truy cập được gửi trên Quảng trường cha mẹ vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022

 • Sau cuộc diễu hành, du khách phải rời khỏi khuôn viên trường.

 • Học sinh phải đi bộ bằng “Vòng tay thây ma” nghĩa là cách học sinh trước mặt bạn một khoảng bằng cánh tay

 • Sơ đồ chỗ ngồi cho các lớp ngồi khi không đến lượt mình diễu hành quanh sân chơi

 • Bà Q, Đội trưởng Đội Sinh viên & Tuần tra An toàn để giúp giám sát và hỗ trợ trong Lễ diễu hành Trang phục

 •  Nguyên tắc về Lớp học / Tiệc: Giới hạn trong 30 phút

 • Tất cả đồ ăn nhẹ phải được đóng gói sẵn và mua ở cửa hàng

 • Lưu ý đến những sinh viên không tổ chức các sự kiện theo mùa và cung cấp các lựa chọn thay thế