Captain Jason M. Dahl Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
The Dahl Front Office hours are Monday - Friday from 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Español Việt Nam
Panda Post » Free Groceries Second Harvest Dates

Free Groceries Second Harvest Dates
FREE GROCERIES
at Cpt. Jason Dahl Elementary
3200 Water St. San Jose, 95111
Alimentos gratis / Thực phẩm miễn phí
免費食品 / Libreng Grocery
2nd and 4th Saturday
2o y 4o Sabado / Tuần Thứ Bảy của tuần thứ tư hàng tháng
9:00 am – 11:00 am

Saturday Sabado Thứ Bảy
September 11
September 25 Septiembre 11
Septiembre 25 Ngày 11 Tháng 9
Ngày 25 Tháng 9
October 9
October 23 Octubre 9
Octubre 23 Ngày 9 Tháng 10
Ngày 23 Tháng 10

1st and 3rd Saturday
1o y 3o Sabado
9:00 am – 11:00 am
Saturday Sabado Thứ Bảy
November 6
November 20 Noviembre 6
Noviembre 20 Ngày 6 Tháng 11
Ngày 20 Tháng 11
December 4
December 18 Diciembre 4
Diciembre 18 Ngày 4 Tháng 12
Ngày 18 Tháng 12
Questions? Want to see if you qualify for CalFresh, an EBT card to buy groceries?
Call 1-800-984-3663 weekdays, 8 a.m. to 5 p.m.
¿Preguntas? ¿Le gustaria revisar si califica para CalFresh/tarjeta EBT para comprar alimentos?
Llame al 1-800-984-3663 de lunes a viernes, de 8 a.m.a 5 p.m.
Có câu hỏi? Muốn xem nếu Quý vị hội đủ điều kiện cho CalFresh, thẻ EBT để mua thực phẩm?
Gọi số 1-800-984-3663 các ngày trong tuần, 8a.m. đến 5p.m.