Captain Jason M. Dahl Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
The Dahl Front Office hours are Monday - Friday from 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Español Việt Nam
Panda Post » Family, Friend, and Neighbor (FFN) Care Program

Family, Friend, and Neighbor (FFN) Care Program

Family, Friend, and Neighbor
(FFN) Care Program

Are you non-licensed and providing care for children
other than your own under the age of 5 and want to
make a positive difference in their lives?
If yes, this FREE offer is for you!

Our caregivers will receive support FREE of cost:

- Training opportunities
- Learning materials
- 1:1 Coaching / home visits
- Community resources
- Professional Development & Training Opportunities

To register or for more information please contact your FRC at:
Seven Tree FRC (408) 920-5397
Educare (408) 573-4804
Shirakawa (408) 549-4512
Dahl (408) 396-8301

In partnership with:

Promoting Social Emotional well- being forInfants and Young Children
Online Training Sessions/ Other available trainings

-Saturday 10/15/22
-Saturday 11/5/22
-Saturday 12/03/22
-Saturday 01/07/23
-Resource Fair
-CPR Training
-Trauma Informed Care
-Mandated Reporter
-Parent Cafe Series
-Raft Subscription/Trip
-Graduation Celebration

Meeting ID: 830 9834 0848
Passcode: FFN
Meeting time: 10AM-11AM

Chương trình (FFN) chăm sóc Gia
đình, Bạn bè và Hàng xóm
Quý vị có phải là người chăm sóc trẻ không giấy phép,
hiện đang chăm sóc con hoặc những trẻ dưới 5 tuổi và
muốn tạo sự khác biệt tích cực cho cuộc sống của trẻ?
Nếu có, chương trình MIỄN PHÍ này là

dành cho quý vị.

Nhân viên chăm sóc trẻ sẽ nhận được những hỗ trợ

MIỄN PHÍ như sau:

Cơ hội được tập huấn
Vật liệu học tập
Huấn luyện 1:1 / những buổi thăm nhà
Các nguồn tài nguyên cộng đồng
Cơ hội thực tập để trở thành nhân viên chuyên nghiệp

Để đăng ký hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với FRC của quý vị:
Seven Tree FRC: (408) 920-5397
Educare FRC: (408) 573-4804
Shirakawa FRC: (408) 549-4512
Dahl FRC: (408) 396-8301

In partnership with:

Bồi dưỡng tình cảm xã hội ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được tốt hơn.
Các buổi huấn luyện trực tuyến / Các khóa huấn luyện khác

Thứ bảy, 10/15/22
Thứ bảy, 11/5/22
Thứ bảy, 12/03/22
Thứ bảy, 01/07/23
Hội chợ tài nguyên
Lớp huấn luyện hồi sinh tim phổi (CPR)
Chăm sóc được thông báo về chấn thương
Huấn Luyện Báo Cáo Viên Bắt Buộc
Hội thảo phụ huynh (Parent Cafe)
Tham gia chuyến đi mua sắm tại RAFT
Lễ tốt nghiệp

Meeting ID: 830 9834 0848
Passcode: FFN
Giờ họp: 10 sáng - 11 sáng

Familia, Amigos, y Vecinos
(FFN) Programa de Cuidado
¿Cuida usted ninos menores de 5 anos (amigos,
vecinos, nietos, familiares, etc.) y quiere hacer una
diferencia positiva en la vida de estos niños?
¡Este servicio es completamente GRATIS!

Todos los participantes recibiran GRATIS:

- Entrenamientos
- Materiales de aprendizaje
- Conversasiones 1:1 y visitas en casa
- Recursos disponibes en la comunidad
-Oportunidades de entrenamiento para
Desarrollo Profesional

Los entrenamientos por internet/ Otros entrenamientos

En Colaboracion con:

Promoviendo el bienestar socio- emocional de bebés y niños pequeños.

-Sabado 10/15/22
-Sabado 11/5/22
-Sabado 12/03/22
-Sabado 01/07/23
-Feria de Recursos
-Entrenamiento de
primeros Auxilios
-Informacion de Trauma
-Reportera Mandatoria
-Serie de Cafe par Padres
-Suscripcion de Raft/Viaje
-Ceremonia de Graduacion

Para registrarse o para obtener más información, llamar a:
Seven Tree FRC (408) 920-5397
Educare (408) 573-4804
Shirakawa (408) 549-4512
Dahl (408) 396-8301